Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934997 nr. D

34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

D BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT EN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2019

Hierbij bieden wij u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen1 aan. Het ontwerpbesluit vormt een uitwerking van het voorstel van wet experiment gesloten coffeeshopketen dat bij uw Kamer in behandeling is. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijzen wij u naar de daarbij horende nota van toelichting.

De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de voorhangprocedure die in artikel 13 van het voorstel van wet experiment gesloten coffeeshopketen is voorgeschreven. Deze biedt uw Kamer de mogelijkheid om zich gedurende vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.

Voor de aanwijzing van de deelnemende gemeenten is in het ontwerpbesluit een artikel gereserveerd (artikel 2). De reden hiervoor is dat de namen van de gemeenten op dit moment nog niet bekend zijn. Dit voorjaar worden gemeenten namelijk eerst in de gelegenheid gesteld om kenbaar te maken of zij interesse hebben in deelname aan het experiment. De Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen is gevraagd om over de gemeenten die hebben aangegeven interesse te hebben in deelname, vervolgens een advies uit te brengen. Na ontvangst van het advies zal worden bevorderd dat de gemeenten die aan het experiment mogen deelnemen, in artikel 2 worden aangewezen. De aanwijzing zal daarna in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure eveneens aan uw Kamer worden voorgelegd.

Er wordt naar gestreefd om het ontwerpbesluit, tezamen met het wetsvoorstel, met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Een soortgelijke brief hebben wij gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164856.