34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 15 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, waarna het experiment binnen ten hoogste zes maanden wordt afgebouwd, tenzij bij algemene maatregel van bestuur een andere looptijd wordt bepaald. Bij algemene maatregel van bestuur kan de looptijd met ten hoogste een jaar en zes maanden worden verlengd».

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de looptijd van het experiment verlengd tot het moment waarop deze tijdelijke regeling is vervangen door een regeling van onbepaalde duur, tenzij Onze Ministers op grond van de evaluatie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, besluiten om een regeling van onbepaalde duur niet te bevorderen. In het laatste geval wordt het experiment na mededeling van dat besluit door plaatsing in de Staatscourant binnen ten hoogste zes maanden afgebouwd.

II

In artikel 7, eerste lid, onder c, wordt «artikel 4, eerste lid» vervangen door «artikel 4, lid 1a».

III

In artikel 13 wordt «artikel 4, eerste lid» vervangen door «artikel 4, lid 1a».

Toelichting

De Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen (de commissie Knottnerus) noemt het ongewenst om het experiment ongeacht de resultaten af te bouwen. Ten eerste omdat de achterdeurproblematiek dan weer in volle omvang kan terugkeren. Ten tweede waren er ethische bedenkingen bij een scenario waarin een gunstig verlopen experiment, dat met inzet van velen wordt opgestart, niet tot passende vervolgstappen zou leiden. Ten derde omdat het voorgenomen afbouwscenario de motivatie van gemeenten en anderen om aan het experiment deel te nemen zou kunnen ondermijnen. «Daarom adviseert de commissie de regering om vooraf duidelijk te maken dat het haar inzet is om bij een positief resultaat de gesloten, gereguleerde cannabisketen landelijk te implementeren. Deze duidelijkheid vooraf zou onderstrepen dat de regering daadwerkelijk op weg wil naar een gesloten cannabisketen met een impact op lange termijn.»

Indiener van dit amendement is het hiermee eens, een experiment dat gunstig is verlopen moet niet worden afgebroken om terug te keren naar de huidige situatie. Dit komt echter onvoldoende terug in het wetsvoorstel omdat is gekozen voor een «experiment afbouwen, tenzij...»-redenering. In artikel 4 is nu het uitgangspunt opgenomen dat het experiment een looptijd van vier jaar heeft en binnen maximaal zes maanden wordt afgebouwd. Tenzij bij algemene maatregel anders wordt bepaald.

In artikel 11 is reeds opgenomen dat uiterlijk acht maanden voor het tijdstip waarop de uitvoering van het experiment eindigt de evaluatie aan de Ministers wordt gestuurd. Volgens artikel 12 wordt binnen vier maanden na ontvangst van dit evaluatieverslag het kabinetsstandpunt «en de gevolgen die het daaraan wenst te verbinden» aan de Staten-Generaal. Daarmee is voldoende geborgd dat hierover een debat kan worden gevoerd en een democratisch besluit wordt genomen, zonder dat voorgesorteerd wordt op het volgens de wet afbouwen van het experiment.

Dit amendement beoogt dus meer recht te doen aan het uitgangspunt dat een geslaagd experiment niet hoeft te worden afgebouwd maar kan worden voortgezet.

Van Nispen

Naar boven