34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nr. 52 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN RONNES EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48

Ontvangen 6 maart 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel ES, wordt in het voorgestelde artikel 15.7, eerste lid, «vijf procent» vervangen door «vier procent».

II

In artikel 2.44, onderdeel N, wordt in het voorgestelde artikel 8.31, vijfde lid, «in ieder geval vijf procent» vervangen door «vier procent».

III

In artikel 2.44a, onderdeel I, wordt in het voorgestelde artikel 8.31, vijfde lid, «in ieder geval vijf procent» vervangen door «vier procent».

Toelichting

Indieners willen met dit amendement bewerkstelligen dat het forfait in beperkte mate verhoogd wordt van ten minste 2% naar 4% en in alle gevallen die zijn genoemd in artikel 15.1 van het wetsvoorstel geldt. Indieners menen dat het invoeren van een standaardforfait van 5% zal leiden tot een achteruitgang in de rechten van de benadeelde, omdat een te fors deel van de feitelijk geleden schade niet verhaald kan worden. Zij stellen daarom een lager percentage van 4% voor.

Indieners wijzen erop dat onder de «oude» Wet op de Ruimtelijke Ordening alle planschade vergoed werd, omdat toen de overtuiging was dat het niet redelijk was dat iemand de vermogensschade door een overheidsbesluit zelf moest dragen. Als er indertijd gesproken werd over een drempel, dan was dat om bagatelschade te weren.

Aangezien het huidige artikel 8.31, vijfde lid, van de Wet luchtvaart in het wetsvoorstel is aangepast in lijn met het forfait van 5% dat is opgenomen in artikel 15.7, eerste lid, van het wetsvoorstel regelt dit amendement dat het forfait van 4% ook geldt als het gaat om de schaderegeling die is opgenomen in het voorgestelde artikel in de Wet luchtvaart.

Ronnes Smeulders

Naar boven