Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934986 nr. 37

34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 21 februari 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel U, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In onderdeel a wordt na «ter uitvoering van» ingevoegd: het Europees landschapsverdrag,.

II

In artikel 1.1, onderdeel JP, eerste onderdeel, wordt na de begripsbepaling algemene verordening gegevensbescherming een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

Europees landschapsverdrag:

op 20 oktober 2000 te Florence tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het landschap (Trb. 2005, 23);.

Toelichting

Het Europees Landschapsverdrag, ook wel het Verdrag van Florence genoemd, verplicht ondertekenaars in haar wetgeving landschappen te erkennen als een essentieel onderdeel van de omgeving van mensen, als uitdrukking van de diversiteit van hun gezamenlijk cultureel en natuurlijk erfgoed, en als grondslag van hun identiteit. De indieners vinden het zorgwekkend dat een verwijzing naar het Europese landschapsverdrag, dat Nederland in 2005 heeft ondertekend en geratificeerd, op wetsniveau ontbreekt. Opvallend is dat vijftien andere internationale verdragen wel in de lijst van internationale verplichtingen in de hoofdtekst van de Omgevingswet zijn opgenomen. Slechts in de toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving vinden we het Europese landschapsverdrag terug. Met het voorstel wordt duidelijk dat het Europees landschapsverdrag wel degelijk een plek heeft in de Omgevingswet.

Smeulders Van Gerven