34 985 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Ontvangen 26 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel O, wordt in het voorgestelde artikel 4.35, tweede lid, aan het slot toegevoegd «en dat het vellen van een houtopstand niet plaatsvindt tijdens de periode waarin het risico bestaat dat dieren broedend of zogend zijn».

Toelichting

Dit amendement regelt een verbod op kappen van bomen tijdens de broed- en zoogtijd van dieren. Per diersoort dient daartoe een broed- of zoogseizoen te worden ingesteld. Onder broeden verstaat de indiener tevens dat de nestblijver in het nest blijft. Het verstoren van dieren in een kwetsbare periode, is ethisch onverantwoord en in strijd met de wettelijke zorgplicht.

Van Kooten-Arissen

Naar boven