34 980 Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 11 september 2018

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

     

1

Algemeen deel

1

1.1

Inleiding

1

1.2

Hoofdlijnen van het voorstel

2

1.2.1

Probleembeschrijving

2

1.2.2

Inhoud wetswijziging

2

1.2.3

Nieuw bekostigingsmodel

2

1.2.4

Bedrag per school en leerling

2

1.3

Administratieve lasten

3

1.4

Consultatie

3

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet Primair Onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland. Zij hebben hier nog enkele vragen over.

De leden van de GroenLinks-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland. Deze leden hebben enkele vragen.

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland. Zij hebben hier nog enkele vragen over.

1.2 Hoofdlijnen van het voorstel

1.2.1. Probleembeschrijving

De leden van de SP-fractie vragen in hoeverre de basisscholen in Caribisch Nederland al worden bekostigd op basis van het in 2015 geïntroduceerde nieuwe bekostigingsmodel.

1.2.2. Inhoud wetswijziging

De leden van de SP-fractie merken op dat in de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorbereidingsgroep aan de slag is gegaan met het formuleren van alternatieven voor de huidige lumpsum. Het debat hierover moet nog gevoerd gaan worden. De leden zijn dan ook benieuwd hoe deze wetswijziging zich verhoudt tot dit proces.

1.2.3. Nieuw bekostigingsmodel

De leden van de SP-fractie zijn benieuwd naar de manier waarop de basisscholen in Caribisch Nederland worden bekostigd en welke verschillen er qua bekostigingsmodellen zijn ontstaan in de afgelopen jaren. Kan de regering een overzicht geven van de hoogte van de te ontvangen bekostiging per basisschool in Caribisch Nederland met het rekenmodel hierachter inclusief bedragen, op basis van het bekostigingsmodel ingevoerd in 2011, in 2015 en dat met de wetswijziging wordt ingevoerd, zo vragen zij.

1.2.4. Bedrag per school en leerling

De leden van de VVD-fractie lezen dat de aanvullende bekostiging voor kleine scholen en onderwijsachterstanden in het nieuwe model verwerkt worden in de reguliere bekostiging. Krijgen de scholen hierdoor allemaal hetzelfde bedrag of is er sprake van een gedifferentieerde verdeling? Worden deze bedragen aangepast als het aantal leerlingen met een onderwijsachterstand op een school toeneemt, zo vragen zij.

De leden van de GroenLinks-fractie merken op dat onder andere het bedrag voor onderwijsachterstanden wordt verwerkt in de reguliere bekostiging. De reden is dat alle scholen te maken hebben met onderwijsachterstanden. De voornoemde leden vragen of alle scholen ook te maken hebben met dezelfde mate van onderwijsachterstand. Of zijn er grote verschillen tussen scholen? En zijn er binnen scholen zelf grote verschillen tussen leerlingen, zo vragen deze leden.

De leden constateren dat er veel sociaaleconomische problemen zijn in Caribisch Nederland. Dat vertaalt zich uiteindelijk in een grote onderwijsachterstand van kinderen die in armoede opgroeien. Het onderwijsachterstandenbeleid is dus van groot belang. Daarnaast zijn de opleidingskansen van jongeren in Caribisch Nederland minder uitgebreid dan voor Europees-Nederlandse jongeren. Voor veel opleidingen ben je al snel op scholen op andere Caribische eilanden en op Europees-Nederland aangewezen. De leden vragen daarom of de specifieke, structurele problemen van Caribisch Nederland niet vragen om een intensivering van het onderwijsachterstandenbeleid op de BES-eilanden.

1.3. Administratieve lasten

De leden van de GroenLinks-fractie merken op dat de verantwoordingseisen met de voorgestelde wetswijziging hetzelfde blijven. Is deze verantwoording op dit moment op orde en voldoende transparant, zo vragen deze leden.

1.4. Consultatie

De leden van de GroenLinks-fractie vinden het goed dat met alle basisscholen in Caribisch Nederland overleg is geweest over deze nieuwe wijze van bekostiging. In de toelichting bij dit wetsvoorstel staat dat er breed draagvlak is bij deze scholen. Bedoelt de regering hiermee dat de basisscholen in Caribisch Nederland unaniem akkoord zijn met het onderhavige voorstel? Indien dit niet het geval is, wat waren dan de bezwaren, zo vragen deze leden.

De leden van de SP-fractie merken op dat er breed draagvlak is voor de nieuwe wijze van bekostiging onder de basisscholen in Caribisch Nederland. Werden door de scholen ook nadelen van deze nieuwe wijze van bekostiging genoemd? Zo ja, welke nadelen? In hoeverre heeft de Minister daar rekening mee gehouden in de wetswijziging, zo vragen de leden.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

De adjunct-griffier van de commissie, Alberts

Naar boven