34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 26 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet verzekerdeninvloed Zvw drie jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd;

overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt aan zorgverzekeraars om nadere invulling te geven aan het inspraakrecht van verzekerden en het adviesrecht van de vertegenwoordiging van verzekerden;

verzoekt de regering, tenminste de volgende punten te betrekken bij de evaluatie:

  • de wijze waarop geschillen tussen de vertegenwoordiging en de zorgverzekeraar buiten de rechter om worden beslecht;

  • de wijze waarop zorgverzekeraars de vertegenwoordiging op meerdere niveaus (concern en zorgverzekeraars) inrichten;

  • de wijze waarop zorgverzekeraar en vertegenwoordiging bepalen welke niet wettelijk voorschreven onderdelen van beleid in de inspraakregeling worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het beleid betreffende de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves, het beleid ten aanzien van het aanbod van zorgverzekeringen en de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven