Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034971 nr. 17

34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt «over het jaarlijkse zorginkoopbeleid» vervangen door «over de bij of krachtens artikel 28c aangewezen onderwerpen».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 28a, tweede lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in aanvulling op het bepaalde in het tweede lid beleidsterreinen worden aangewezen waarvan onderdelen in de regeling moeten worden aangewezen.

III

In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 28c, vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen beleidsterreinen worden aangewezen waarop het bepaalde in het eerste tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

IV

In artikel II, onderdeel A, wordt «artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid» vervangen door «artikel 28c, eerste, tweede, vijfde, 5a-ste en zesde lid».

Toelichting

De lijst met onderdelen van beleid waarop met het wetsvoorstel inspraakrecht of adviesrecht van toepassing wordt, is niet heel uitgebreid. De regering geeft aan hiermee ruimte te willen laten voor maatwerk. Indiener vindt het van belang om een delegatiegrondslag op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur het inspraakrecht of het adviesrecht uit te breiden. Als de evaluatie die na drie jaar wordt uitgevoerd bijvoorbeeld uitwijst dat er behoefte is aan uitbreiding van het inspraak- en adviesrecht, kunnen desgewenst bij algemene maatregel van bestuur aanpassingen worden gedaan.

Met het laatste onderdeel van het amendement wordt geregeld dat de nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28c, 5a-ste lid, ook wordt toegevoegd aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Bij artikel 115 van de Zorgverzekeringswet is dat al geregeld via de volledige toepassing van artikel 28c. De nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28a, 2a-ste lid, valt binnen de opsomming van de zinsnede «28a, eerste tot en met vierde lid» in de artikelen 115 van de Zorgverzekeringswet en artikel 16, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Dik-Faber