Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034971 nr. 16

34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 28b, tweede lid, onderdeel a, na «leeftijd» ingevoegd «, woonplaats», en wordt na «verzekerden» ingevoegd «en rekening is gehouden met de diversiteit in de samenstelling van de vertegenwoordiging».

Toelichting

Indiener is van mening dat de vertegenwoordiging een juiste afspiegeling dient te vormen van de verzekerdenpopulatie van de betrokken zorgverzekeraar(s). In het wetsvoorstel worden nu alleen leeftijd en opleiding als kenmerken genoemd. Tegelijkertijd geeft de regering in de nota naar aanleiding van het verslag aan dat de regionale organisatie van de zorg en de diversiteit van de te contracteren zorg belangrijke thema’s zijn waar verzekerden relevante input kunnen leveren. Het is volgens indiener dan wel belangrijk dat er bij de samenstelling van de vertegenwoordiging ook gekeken wordt naar de woonplaats (regionale spreiding) van de verzekerden en rekening wordt gehouden met diversiteit qua achtergrond van de verzekerden. Daartoe strekt dit amendement

Dik-Faber