34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 2 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 40, tweede lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

  • c. het zorginkoopproces;

  • d. de wachtlijsten, en

  • e. de vergoedingen.

Toelichting

Met dit amendement wordt het informatierecht van verzekerden vastgelegd. Verzekerden hebben een achterstand in informatie als het gaat om het inkoopproces van zorg, wachtlijsten en vergoedingen. Dit amendement strekt tot doel om verzekerden het recht te geven op alle informatie die raakt aan de vergoeding van een behandeling en op de inkoopafspraken die bepalend zijn voor het uitoefenen van het recht op zorg van een verzekerde. Zo moet bijvoorbeeld – wanneer de verzekerde dat wenst – in het geval van wachtlijsten inzichtelijk worden gemaakt welke inkoopafspraken, budgetplafonds of tarieven een belemmering vormen om bij de zorginstelling naar keuze zorg te kunnen krijgen.

Hijink

Naar boven