34 960 V Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 24 januari 2018, Stb. 80;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb.... Begroting 2018 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.306.640

9.538.097

751.668

65.821

149.452

502.603

               
 

Beleidsartikelen

8.552.828

8.798.473

730.218

64.706

91.437

479.103

               

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

91.005

109.805

 

12.509

11.109

 

2

Veiligheid en stabiliteit

232.949

249.370

1.227

40.900

43.166

0

3

Europese samenwerking

8.186.402

8.389.205

686.901

– 11.529

25.205

463.803

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse

           
 

waarden en belangen

42.472

50.093

42.090

22.826

11.957

15.300

               
 

Niet-beleidsartikelen

753.812

739.624

21.450

1.115

58.015

23.500

               

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

72.011

72.011

 

– 68.027

– 68.027

 

7

Apparaat

681.801

667.613

21.450

69.142

126.042

23.500

Naar boven