34 960 Voorjaarsnota 2018

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN SNELS EN NIJBOER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onduidelijkheid is over de mogelijk juridisch bindende consequenties van het hoofdlijnenakkoord dat de Minister van EZK met Shell en ExxonMobil heeft gesloten en over hoe deze consequenties gezien moeten worden in relatie tot de Comptabiliteitswet en het budgetrecht van de Kamer;

spreekt uit om de Raad van State om een voorlichting te vragen vóór Prinsjesdag waarin dit hoofdlijnenakkoord wordt afgewogen tegen de Comptabiliteitswet en het budgetrecht van de Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Nijboer

Naar boven