34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde artikel 52a vervalt in de definitie van veiligheidsbelang «en de veiligheidsrisico’s als gevolg van het niet kunnen voorzien van eindafnemers van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas».

2. Het voorgestelde artikel 52d wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede en vierde lid wordt «het maatschappelijk belang dat verbonden is» vervangen door «de belangen die verbonden zijn».

b. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Bij de afweging, bedoeld in het tweede en vierde lid, weegt het veiligheidsbelang zwaarder dan de belangen die verbonden zijn aan het niet kunnen voorzien van eindafnemers van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt geen rangschikking in de nu breed geformuleerde belangen gegeven: aan het maatschappelijk belang, het veiligheidsbelang voor Groningers en het belang van leveringszekerheid wordt hetzelfde gewicht toegekend. Dit zorgt voor onzekerheid en versterking van de onrust. Dit amendement beoogt een duidelijke afweging te bewerkstelligen en het veiligheidsbelang van de Groningers boven de overige belangen te laten prevaleren.

Beckerman

Naar boven