34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

21 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52d na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Bij de afweging, bedoeld in het tweede en vierde lid, heeft het veiligheidsbelang voorrang boven het maatschappelijke belang dat verbonden is aan het niet kunnen voorzien van eindafnemers van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt bij het besluit over de operationele strategie zowel het veiligheidsbelang als het maatschappelijk belang van leveringszekerheid betrokken. Deze belangen worden volgens het wetsvoorstel even belangrijk geacht. Hierbij is het maatschappelijk belang van leveringszekerheid niet duidelijk gespecificeerd.

Veel betrokkenen maken zich ernstig zorgen over deze gelijkschakeling en zijn van mening dat het veiligheidsbelang voorrang moet hebben boven het maatschappelijk belang van leveringszekerheid. Al geruime tijd vinden er seismische activiteiten plaats in Groningen als gevolg van de gaswinning. Hierdoor treedt er schade op aan huizen en andere gebouwen waardoor er onveilige situaties zijn ontstaan. Nog steeds voldoen duizenden huizen niet aan de veiligheidsnormen waar alle andere huizen in Nederland wel aan voldoen. Dit is onacceptabel.

Ook de Afdeling advisering van de Raad van State adviseerde om het veiligheidsbelang voorrang te geven boven het maatschappelijk belang van de leveringszekerheid. Bovendien is de afweging van belangen ondoorzichtig vormgegeven. Dit amendement regelt dat het veiligheidsbelang niet langer gelijk wordt geschakeld met het maatschappelijk belang van de leveringszekerheid, maar dat het veiligheidsbelang voorrang krijgt. Op deze manier wordt de veiligheid van de Groningers beter geborgd.

Van der Lee

Naar boven