34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN WASSENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 28 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 52j

  • 1. Onze Minister stelt vanaf 1 oktober 2022 in de operationele strategie vast dat de winning van gas uit het Groningenveld niet meer dan twaalf miljard Nm3 per gasjaar bedraagt.

  • 2. Onze Minister stelt vanaf 1 januari 2030 geen operationele strategie meer vast.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de wet wordt opgenomen dat uiterlijk in 2030, maar eerder wanneer mogelijk, de gaswinning uit het Groningenveld nul zal zijn. De Minister stelt vanaf dat moment geen operationele strategie meer vast. Ook niet als uit de raming zou volgen dat er nog behoefte is aan gas uit het Groningenveld. Zowel in de aankondigingsbrief van de Minister d.d. 29 maart 2018 als in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over duidelijke doelen inzake de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld. Op zijn laatst per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 miljard Nm3. Dit Minister stelt dit vanaf dat moment vast in de operationele strategie. In de jaren daarna komt de nul in zicht. Uiteindelijk gaat de gaskraan dicht in 2030 en eerder wanneer mogelijk. Dit is echter niet in de wet zelf vastgelegd. Om iedere onzekerheid hierover weg te nemen worden deze doelen en data in de wet opgenomen.

Beckerman Wassenberg

Naar boven