34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 28 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt onderdeel 3 als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vijf leden» vervangen door «zes leden».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 14. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert zijn wettelijke taken, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en q, zo uit dat dit optimaal bijdraagt aan het minimaliseren van de winning van gas uit het Groningenveld.

Toelichting

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt in het voorliggende wetsvoorstel niet wettelijk verplicht om haar taken, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdelen b en q, zo uit te voeren dat al het mogelijke wordt gedaan om de productie uit het Groningenveld zo snel mogelijk te minimaliseren. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert dat de netbeheerder wel hiertoe wordt verplicht. Dit amendement regelt dat de netbeheerder deze verplichting wordt opgelegd. De toezichthouder ziet hier op toe.

Van der Lee

Naar boven