34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt onderdeel G.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt aan artikel 127 van de Mijnbouwwet een bepaling toegevoegd die de adviestaak van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beperkt tot de vraag of de operationele strategieën gegeven de hoeveelheid gaswinning de verwachte bodembeweging en de gevolgen daarvan minimaliseert. Dit beperkt de adviestaak van de SodM. De SodM geeft zelf aan dat zij dit ongewenst vindt. De SodM wenst ook over de gevolgen voor de lange termijn te adviseren en een integrale beoordeling en advies te willen geven. Het wetsvoorstel bemoeilijkt de afweging tussen de veiligheid van de gaswinning, leveringszekerheid en de maatschappelijke belangen. Het is belangrijk dat de SodM zoveel mogelijk bevoegdheden krijgt om te adviseren over de gaswinning in Groningen. Dit komt de veiligheid en een zo optimaal mogelijk beleid ten goede. Het SodM wenst dan ook dat deze nadere bepaling achterwege blijft, dit amendement regelt dat.

Van der Lee

Naar boven