34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, komt het voorgestelde artikel 52e, tweede lid, onderdeel c, te luiden:

  • c. een onvoorziene verandering in de seismiciteit leidt tot een substantiële verandering van de inschatting van de seismische risico’s.

Toelichting

In het wetsvoorstel kan er slechts een tijdelijke maatregel worden opgelegd indien de vraag naar gas substantieel wijzigt (onderdeel a), wanneer er een andere verdeling van de winning over de clusters moet plaatsvinden (onderdeel b) of wanneer er een aardbeving plaatsvindt die leidt tot een of meer dodelijke slachtoffers of verwondingen (onderdeel c). Dit is een te beperkte lijst van schadelijke gevolgen. Er zijn vele andere significante gevolgen voor te stellen die nopen tot een tijdelijke maatregel, zoals een dijkdoorbraak. Dit amendement verbreedt de mogelijke aanleiding voor een tijdelijke maatregel door onderdeel c te vervangen door een uitgebreidere mogelijkheid voor het nemen van tijdelijke maatregelen Een tijdelijke maatregel wordt middels dit amendement op grond van onderdeel c mogelijk bij elke substantiële en onvoorziene verandering van de inschatting van de seismische risico’s. Zo kan er beter en eerder worden geanticipeerd op de mogelijke schadelijke gevolgen van gaswinning. Deze bepaling sluit zo tevens aan bij wat thans is afgesproken in het Meet- en Regelprotocol.

Van der Lee

Naar boven