Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202034956 nr. G

34 956 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

G MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over het wetsvoorstel Deactivering van de quotumhefflng (34 956),

gezien de conclusie van het SCP, dat sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 – waardoor de sociale werkplaatsen op slot gingen – werkzoekenden met een arbeidsbeperking niet meer, maar minder kans hebben op een baan,

gezien de bevinding van vakbonden en werkgeversorganisaties (in het onderzoek van SBCM), dat arbeidsgehandicapten sinds het op slot doen van de sociale werkplaatsen «zijn beland in een woud van onzekere dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden, waarin de onzekerheid voor arbeidsbeperkten groot is terwijl de doelgroep juist meer zekerheid nodig heeft»,

gezien het antwoord van de regering in de memorie van antwoord en de nadere memorie van antwoord aan deze Kamer, dat de overheid tot nu toe niet in staat is gebleken haar verplichting na te komen inzake het tot stand brengen van extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking,

gehoord het pleidooi van werknemers- en werkgeversbonden om, gezien de tegenvallende resultaten van de Participatiewet met name bij de overheid, de sociale werkplaatsen «een tweede leven te geven»,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe in elk van de 35 arbeidsregio’s een goede infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Oomen-Ruijten

Sent

Ester

Van Gurp

Van Rooijen