Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-XV nr. 15

34 950 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen relatie gelegd wordt tussen de begrote uitgaven voor re-integratie, de financiering daarvan via premie- en begrotingsgeld en de doelstelling die het kabinet hiermee wil realiseren;

van mening dat dit voor de Kamer wel van belang is om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de hoogte en inzet van premiegelden en om beter de controle op de Minister te kunnen uitvoeren;

verzoekt de regering, in de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2019 de relatie te leggen tussen de begrote uitgaven voor re-integratie, de financiering daarvan via premie- en begrotingsgeld en de doelstelling die het kabinet hiermee wil realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Gijs van Dijk