Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-X nr. 5

34 950 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2017

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 6 juni 2018

De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 24 mei 2018 voorgelegd aan de Minister van Defensie. Bij brief van 4 juni 2018 zijn ze door de Minister van Defensie beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Ten Broeke

De griffier van de commissie, De Lange

1

Kunt u de 15,9 miljoen euro aan extra verplichtingen voor de inhuur van personeel uitgebreider toelichten?

In 2017 is een aantal meerjarige contracten aangegaan voor het inhuren van specialistische capaciteit voor ICT voor operationele systemen ten behoeve van de afdeling SATS (Systemen, Applicaties, Trainers, Simulatoren) van de Defensie Materieel Organisatie. Hierdoor kan deze capaciteit voor langere tijd zeker worden gesteld. De hieruit voortkomende uitgaven worden in de komende jaren gerealiseerd.

2

Kunt u toelichten waarom aan pensioenen 8,8 miljoen euro minder is uitgegeven dan werd verwacht?

De uitgaven voor de diensteinderegeling zijn € 8,8 miljoen lager uitgevallen. Dat kwam doordat de instroom in de diensteinderegeling lager was. Veel militairen hebben in 2017 hun keuze om gebruik te maken van de diensteinderegeling uitgesteld, in afwachting van het arbeidsvoorwaardenakkoord. Op een later moment zullen deze militairen alsnog instromen in de diensteinderegeling.