Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-VIII nr. 17

34 950 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is het Toetsbesluit PO te wijzigen met het oog op het verplichten van ankeropgaven in alternatieve eindtoetsen;

verzoekt de regering, het voorgenomen besluit aan de Kamer voor te leggen alvorens het wordt voorgedragen ter advisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop