Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-B nr. 6

34 950 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2017

Nr. 6 LIJST HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 14 juni 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een vraag voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de brief van 16 mei 2018 inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (Kamerstuk 34 950 B, nr. 2).

De Algemene Rekenkamer heeft deze vraag beantwoord bij brief van 13 juni 2018.

Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie, Hendrickx

Vraag 1

Wat is de reactie van de Algemene Rekenkamer op het feit dat 20% van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening heeft gekregen? Met andere woorden: waarom ervaren sommige gemeenten wel problemen met het sociaal domein en andere niet?

In de jaren 2013 en 2014, voorafgaand aan de decentralisatie van het sociaal domein, had ongeveer 5% van de gemeenten een niet goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening. Bij de jaarrekeningen over 2015 kreeg de helft van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring. Bij de jaarrekening over 2016 is dit percentage gedaald: 20% van de gemeenten heeft geen goedkeurende controleverklaring ontvangen.

De Minister van BZK heeft op 17 november 2017 het rapport Onderzoek naar de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit rapport komt naar voren dat de hoofdoorzaken voor de niet goedkeurende controleverklaringen liggen in het sociaal domein en dan met name bij de persoons gebonden budgetten (pgb’s) en de zorg in natura. Het rapport noemt verschillende succesfactoren die relevant zijn voor de omslag van een niet goedkeurende naar een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening, zoals: meer samenwerking in regio, meer detailcontroles op prestaties, betere afspraken met zorgaanbieders en tijdige afstemming.