Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-B nr. 3

34 950 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2017

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 16 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2017 vastgesteld op € 15.548.079.000.

De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2017 zijn respectievelijk € 11.121.307.000 en € 1.109.103.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (Slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... ....; Stb. ....

Begroting 2017

Gemeentefonds B (50)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1.000):

Artikel

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.193.169

27.193.169

27.193.169

570.822

628.787

628.787

186.858

186.858

186.858

Artikel

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.950.849

28.008.814

28.008.814

27.871.247

27.906.247

27.906.247

– 79.602

– 102.567

– 102.567