Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934948 nr. 5

34 948 Initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.»

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het belangrijk is dat kwetsbare ouderen de juiste zorg krijgen als zij het thuis tijdelijk niet meer redden, en niet onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen;

overwegende dat tijdelijk verblijf een alternatief kan zijn voor een ziekenhuisopname, maar dat er niet altijd meteen aangegeven kan worden op welke wet – de Wlz, Wmo of Zorgverzekeringswet – dit verblijf betrekking heeft;

overwegende dat er nog weinig bekend is over de mogelijkheden om verschillende vormen van tijdelijk verblijf samen te nemen, waarbij ná opname van de oudere onderzocht wordt wat de passende zorg is en onder welk zorgdomein dit verblijf valt;

verzoekt de regering, initiatieven te inventariseren waar de verschillende vormen van tijdelijk verblijf via één ingang worden georganiseerd en te onderzoeken op welke wijze een dergelijke aanpak breder in Nederland ingezet kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Ellemeet