Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034926 nr. 10

34 926 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2020

Met deze brief bied ik uw Kamer het rapport «Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers: een verkenning van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden» aan1.

Dit rapport is toegezegd in de kabinetsvisie op de bescherming van de horizontale privacy.2 Daarin werd geconstateerd dat producten waarmee gemakkelijk kan worden gespioneerd, als gevolg van technologische ontwikkelingen goedkoper en makkelijker beschikbaar zijn. De vraag doet zich daarom voor of er in aanvulling op de nu bestaande strafrechtelijke aanpak van bepaalde vormen van spionage ook andere manieren zijn om spyware te reguleren en de privacyrisico’s te verminderen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruik van drones. Om deze reden heb ik laten onderzoeken welke privacyrisico’s het spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers geeft en welke reguleringsmogelijkheden er zijn om deze risico’s te verminderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Voor het voorbereiden van een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport wil ik onder meer in gesprek gaan met belanghebbende organisaties. Daarbij denk ik aan betrokken bedrijven, politie, OM en organisaties die privacybelangen behartigen. Tegen die achtergrond verwacht ik dat ik in het najaar uw Kamer een beleidsreactie op het rapport kan toezenden waarin ik inga op de genoemde privacyrisico’s en conclusies zal trekken met betrekking tot de onderzochte reguleringsopties.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 34 926, nr. 8, p. 11.