Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834911 nr. 10

34 911 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN FUTSELAAR

Ontvangen 24 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA. WIJZIGING ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt.

Toelichting

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen. Dit amendement beoogt die bepaling te laten vervallen.

Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelingen wordt bij veel minderjarigen namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot ruim € 4.000. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist voor minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van leeftijdgenoten in het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel recht op ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen lesgeld verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen toe te passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist ernstig nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het hbo. In 2016 waren er ongeveer 22.500 minderjarige studenten ten aanzien waarvan geen recht op kinderbijslag bestond, omdat zij studiefinanciering ontvingen. Uitgaande van dat aantal zouden de kosten van dit amendement circa € 15 miljoen bedragen.

Bisschop Futselaar