Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834910 nr. 16

34 910 Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 3 juli 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 23, eerste lid, onderdeel a, wordt voor de puntkomma ingevoegd «en er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van dit resultaat».

Toelichting

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van het wetsvoorstel bepaalt dat het een trustkantoor verboden is een zakelijke relatie aan te gaan of een trustdienst te verlenen, tenzij, naar de kern genomen, het trustkantoor cliëntenonderzoek heeft gedaan dat heeft geleid tot het in het wetsvoorstel genoemde resultaat, waaronder het zoveel mogelijk met zekerheid vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende en de herkomst van het geld. Dit amendement regelt dat toch geen zakelijke relatie mag worden aangegaan of trustdienst mag worden verleend, indien er redelijkerwijs twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van het resultaat van het cliëntenonderzoek. Indiener vindt dat trustkantoren, alvorens zij trustdiensten gaan verlenen aan partijen, zekerheid dienen te hebben over de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en/of de herkomst van het geld. Vanuit verschillende lekken – zoals Luxleak, Panama Papers en de Paradise Papers – is aangetoond dat juist anonimiseren een middel is wat personen of organisaties inzetten om te verhullen wie zij zelf zijn en wat het geld in de juridische constructie precies tot doel heeft. Indien niet zeker is dat de gebruikte structuur niet wordt gebruikt voor doeleinden als het verhullen van vermogen, belastingontduiking, witwassen en/of terrorismefinanciering ziet het trustkantoor af van dienstverlening.

Het inzetten van een trustkantoor voor belangenbehartiging kan een legitieme reden kennen, maar als deze wordt ingezet om dan wel de herkomst of doel van het geld dan wel de belanghebbende te verhullen, moet dat voorkomen worden. Een trustkantoor mag geen zakelijke relaties aangaan en geen trustdiensten verlenen als twijfel kan bestaan over de juistheid of volledigheid van het resultaat van het cliëntenonderzoek, onder andere met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbende en de herkomst of doel van het geld.

Leijten