Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834910 nr. 12

34 910 Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Twee» vervangen door «Drie».

2. In het eerste lid wordt «twee» vervangen door «drie».

Toelichting

Dit amendement regelt dat ten minste drie, in plaats van twee, natuurlijke personen het dagelijks beleid van een trustkantoor met zetel in Nederland bepalen. De trustsector kent bovengemiddeld grote integriteitsrisico’s. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een aantal vereisten op onder andere het gebied van het voorkomen van medewerking aan criminele activiteiten, terrorismefinanciering en vele andere ongewenste activiteiten. Gezien de mogelijke ernst van de gevolgen indien er fouten worden gemaakt, is het belangrijk dat ieder trustkantoor in staat is op zijn minst aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Dat vereist een bepaalde mate van professionaliteit die in te kleine organisaties niet altijd verwacht kan worden. Voorts is het belangrijk dat beleidsbepalers binnen trustkantoren elkaar intern de spiegel kunnen voorhouden. Daarom voorziet dit amendement in een uitbreiding van het minimum aantal beleidsbepalers naar drie natuurlijke personen.

Nijboer