Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834896 nr. 2

34 896 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Samsom («Saneren doe je Samen») heeft het Rijk besloten bij te dragen aan de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos in Zeeland (Kamerstukken II, 2017/18, 29 826, nr. 91). Het Rijk heeft hiervoor in 2017 € 27,7 miljoen gereserveerd. Deze middelen zijn in 2017 niet tot uitputting gekomen omdat de benodigde juridische documenten nog niet waren afgerond (Kamerstukken II, 34 775 XII, nr. 64). Parallel aan de besprekingen over de overeenkomsten is er door de uitvoeringsorganisatie Van Citters Beheer B.V. (VCB) verder gewerkt aan de sanering van de opstallen en het terrein. Om te voorkomen dat er een tekort aan liquide middelen ontstaat en de sanering staakt, worden deze middelen voor 2018 middels een incidentele suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Hieronder worden de budgettaire consequenties voor artikel 97 Algemeen Departement weergegeven. De stand vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging1 (NvW).

Gelet op het meerjarige karakter van de sanering, wordt in de Voorjaarsnota 2018 het kasritme nader bezien.

Artikel 97

Artikel 97.02 Sanering Thermphos

Subsidies

Rijksbijdrage Sanering Thermphos

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit niet-beleidsartikel is in regel « 97.02.02 Rijksbijdrage sanering Thermphos» een bedrag van € 27,7 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2018 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de sanering van de opstallen en het terrein van het voormalige bedrijf Thermphos aan Van Citters Beheer B.V. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

b. Budgettaire consequentie niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand OB 2018, incl. NvW (1)

Mutaties ISB 2018 inzake Thermphos (2)

Stand ISB 2018 inzake Thermphos (3=1+2)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Art.nr.

Verplichtingen:

54.487

27.700

82.187

0

0

0

0

                 
 

Uitgaven:

57.813

27.700

85.513

0

0

0

0

                 

97.01

IenW-brede programmamiddelen

57.813

0

57.813

0

0

0

0

 

Opdrachten

29.429

0

29.429

0

0

0

0

 

Subsidies

1.450

0

1.450

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

21.707

0

21.707

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

5.227

0

5.227

0

0

0

0

97.02

Sanering Thermphos

0

27.700

27.700

0

0

0

0

 

Subsidies

0

27.700

27.700

0

0

0

0

 

Rijksbijdrage sanering Thermphos

0

27.700

27.700

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

1.101

0

1.101

0

0

0

0


X Noot
1

Kamerstukken II 2017–2018, 34 775, nr. 62 en nr. 63.