34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BIKKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 15 maart 2022

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkoop en het verstrekken van de abortuspil verboden is op grond van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht, tenzij de behandeling wordt verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek met een abortusvergunning of, indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, een huisarts met accreditatie;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de IGJ over het toezicht op en de handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of het verstrekken van abortuspillen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Bikker

Naar boven