Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 18

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 8, eerste lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel g door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. de benoeming van de leden van het toezichthoudende orgaan en de leden van het bestuur van de instelling.

II

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 8, eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing op de benoeming van een lid van het toezichthoudende orgaan van de instelling indien de cliëntenraad een bindende voordracht voor dat lid heeft gedaan.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het instemmingsrecht dat cliëntenraden hebben onder artikel 8 uitgebreid wordt met het verkiezen van nieuwe bestuursleden en toezichthouders. Indieners vinden het belangrijk dat cliëntenraden een stem hebben bij het aanstellen van bestuurders in de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht. Cliëntenraden hebben van alle betrokkenen bij de instelling het grootste belang bij de continuïteit van de organisatie. Door de cliëntenraden een stem te geven bij de benoeming van een bestuurder of toezichthouder, krijgen zij meer zeggenschap over de mensen die uiteindelijk de toekomst van de organisatie bepalen. Het instemmingsrecht is niet van toepassing op een door de cliëntenraad zelf voorgedragen lid van de Raad van Toezicht.

Hijink Ellemeet


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.