Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 17

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Deze wet is niet van toepassing op een instelling waar cliënten nooit verblijven, tenzij bij de instelling in de regel meer dan 25 natuurlijke personen zorg verlenen.

Toelichting

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het nooit de intentie is geweest van de wetgever om kleinschalige eerstelijns zorgaanbieders onder werking van de huidige Wmcz te laten vallen. In de praktijk heeft dan ook geen enkele kleinschalige zorgaanbieder een cliëntenraad ingesteld en wordt dit ook niet verwacht van de toezichthouders en de inspectie.

Wanneer dit wetsvoorstel ongewijzigd doorgang vindt, zouden alle eerstelijns zorgaanbieders wel een cliëntenraad moeten instellen. Dit brengt grote extra administratieve lasten en potentieel veel kosten met zich mee, en gaat daarmee in tegen het programma «Ontregel de zorg» en het hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn, waarin meer tijd voor de patiënt prominent aandacht krijgt. Ook de Raad van State heeft zich negatief uitgesproken over dit voorstel om de medezeggenschapsregels vrijwel ongedifferentieerd van toepassing te verklaren op alle vormen van zorg en categorieën van instellingen. Niet omdat zeggenschap en inspraak onwenselijk zouden zijn bij eerstelijns zorgorganisaties, maar omdat de vorm van medezeggenschap zoals dit wetsvoorstel voorstel niet past bij de manier waarop deze organisaties zijn ingericht en de manier waarop zij inspraak het beste kunnen vormgeven. Dit amendement zondert eerstelijnsorganisaties daarom uit van deze wet. De uitzondering hierop vormen grote eerstelijns zorgaanbieders die in de regel meer dan vijfentwintig natuurlijke personen zorg verlenen.

Stoffer Van der Staaij