Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 15

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S.

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 4, tweede lid, wordt «de artikelen 3, 5 tot en met 9 en 11 tot en met 14» vervangen door «de artikelen 3, tweede lid, en 6».

II

In artikel 4 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De instelling die vrijwillig een cliëntenraad in stand houdt legt in overleg met de cliëntenraad vast over welke onderwerpen de cliëntenraad medezeggenschap heeft en op welke wijze de medezeggenschap geregeld is.

III

Artikel 13, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «artikel 9, vierde lid, en» vervangen door «artikel 9, vierde lid;».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «, en» wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. een vrijwillig in stand gehouden cliëntenraad aan de commissie een geschil kan voorleggen over de uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, 4, 2a-ste lid en 6.

Toelichting

Goede zorg dient afgestemd te zijn op de wensen en behoeften van patiënten en cliënten. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat patiënten en cliënten kenbaar kunnen maken wat hun wensen zijn. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt een aantal nieuwe regels geïntroduceerd om inspraak en medezeggenschap vorm te geven. Instellingen die niet verplicht worden om een cliëntenraad in te stellen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig een cliëntenraad in te richten. Als zij daarvoor kiezen, moeten zij voldoen aan alle regels die in de nieuwe wet zijn neergelegd. Het zal hier met name om kleine zorgorganisaties gaan. Zorgorganisaties die zich onderscheiden vanwege hun specifieke aard, omvang en diversiteit. Voor hen kunnen de nieuwe, extra regels leiden tot een forse toename in de regeldruk, waardoor de kans bestaat dat zij afzien van het vrijwillig instellen van een cliëntenraad. Dat vinden de indieners onwenselijk. Daarom regelt dit amendement dat zorgorganisaties die besluiten vrijwillig een cliëntenraad in te stellen, niet hoeven te voldoen aan alle regels in het voorliggende wetsvoorstel. Deze zorgorganisaties zijn slechts verplicht bij de instelling van een cliëntenraad in samenspraak met de cliëntenraad dan wel een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers vast te leggen hoe medezeggenschap zal worden vormgegeven. Voorts wordt voor de vrijwillig ingestelde cliëntenraad geregeld dat zij worden voorzien van de informatie en benodigde voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak alsmede dat kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de werkzaamheden van de vrijwillig ingestelde cliëntenraad, ten laste van de instelling komen.

Aukje de Vries Dik-Faber Bergkamp