Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 14

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN BERGKAMP

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De cliëntenraad zorgt voor:

    • a. het regelmatig inventariseren van de wensen en meningen van de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers, en

    • b. het informeren van de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De instelling verleent de cliëntenraad hulp bij de uitvoering van het 1a-ste lid.

3. In artikel 5, derde lid, wordt na «betrekt bij zijn werkzaamheden de resultaten van inspraak als bedoeld in artikel 2» ingevoegd «en informeert de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers hoe hij dit heeft gedaan».

II

In artikel 7 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. De cliëntenraad brengt zijn met redenen omkleed advies over een voorgenomen besluit uit binnen een redelijke termijn.

III

In artikel 13, derde lid, onderdeel a, wordt «5, tweede lid» vervangen door «5, 1a-ste tot en met derde lid».

Toelichting

Cliëntenraden kunnen een belangrijke meerwaarde hebben bij het kenbaar maken van de wensen en behoeften van cliënten die verblijven in instellingen die er op gericht zijn cliënten langdurig te laten verblijven en hun vertegenwoordigers. In het voorliggende wetsvoorstel wordt aan deze cliëntenraden een aantal rechten toegekend. De indieners zijn van mening dat hier tegenover ook een aantal plichten en verantwoordelijkheden zouden moeten staan. Om de cliënten die in de instelling verblijven goed te vertegenwoordigen is het essentieel dat de leden van een cliëntenraad weten wat de wensen en behoeften zijn van de cliënten. Daarom wordt met dit amendement geregeld dat cliëntenraden verplicht zijn regelmatig de wensen en meningen van de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren. Ook worden zij verplicht contact te onderhouden met betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers en hen te informeren over wat zij hebben gedaan met de resultaten van de inspraak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van de inbreng van individuele cliënten en/of de cliëntenraad richting het bestuur of de terugkoppeling van gesprekken tussen de cliëntenraad en het bestuur en genomen besluiten. Er worden geen nadere regels gesteld op welke wijze zij dit moeten doen.

Daarnaast wordt met dit amendement geregeld dat in het belang van de continuïteit van de zorgverlening cliëntenraden binnen redelijke termijn met redenen omkleed moeten reageren op een voorgenomen besluit wanneer zij daarover advies kunnen uitbrengen. Dit is reeds geregeld voor zaken waarover de cliëntenraad een instemmingsrecht heeft.

Aukje de Vries Bergkamp