Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 13

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7, eerste lid, vervallen de onderdelen a tot en met c en vervalt in onderdeel h «, alsmede een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten verblijven».

II

Aan artikel 8, eerste lid, worden onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel g door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma vier onderdelen toegevoegd, luidende:

  • i. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling;

    • j. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;

    • k. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan, en

    • l. een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

Toelichting

Dit amendement regelt dat cliëntenraden niet alleen intensief worden betrokken bij de voorbereiding van belangrijke besluiten – zoals fusies, verbouwingen of verhuizingen – maar dat cliëntenraden uiteindelijk ook instemmingsrecht krijgen over deze besluiten. Indiener vindt het vreemd dat de cliëntenraad wel vooraf betrokken wordt bij de voorbereiding van het besluit, maar over het daadwerkelijke besluit zelf slechts een adviesrecht heeft en geen instemmingsrecht. Zeker in het geval van grootschalige verbouwingen of fusies dient het belang van cliënten en patiënten voorop te staan. Voorafgaande betrokkenheid bij het proces is dan van groot belang maar echte medezeggenschap vindt pas plaats als de cliëntenraad ook instemming moet verlenen op de uitkomst van besluitvorming.

Hijink