Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 12

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Indien een instelling meerdere locaties in stand houdt, voorziet de medezeggenschapsregeling erin dat voor elk van die locaties een cliëntenraad wordt ingesteld, tenzij dit in redelijkheid niet aangewezen is te achten.

II

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid, onderdeel d, wordt vervangen door:

  • d. een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers aan de commissie kan verzoeken te beslissen een beslissing te nemen als bedoeld in artikel 12, zesde lid;

  • e. een voor een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers aan de commissie een geschil kan voorleggen over de uitvoering van artikel 3, vierde lid.

2. Het achtste lid komt te luiden:

  • 8. De kosten voor het voorleggen van een verzoek als bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, komen voor rekening van de instelling, met uitzondering van de kosten van juridische bijstand indien onderdeel d van toepassing is. In rechtsgedingen als bedoeld in het vijfde lid, kan de delegatie, bedoeld in het derde lid, onderdeel d of e, niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij zorgorganisaties die meerdere locaties hebben, geregeld wordt dat per locatie een cliëntenraad wordt ingesteld. Indiener vindt het belangrijk dat medezeggenschap plaatsvindt op het niveau waarop de zorg wordt verleend. Cliëntenraden per locatie zijn ook beter op de hoogte wat er op de locatie speelt dan bij een centrale cliëntenraad het geval is. Voorkomen dient te worden dat centrale cliëntenraden op een te grote afstand geplaatst worden bij zorgorganisaties die meerdere locaties hebben.

Hijink