Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834845-VIII nr. 1

34 845 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

28 november 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie, alle voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

37.423.049

37.187.537

1.341.582

1.035.260

994.004

– 4.998

165.757

– 89.509

17.166

                     
 

Beleidsartikelen

37.330.730

37.095.218

1.341.015

870.846

829.590

– 4.998

186.125

– 69.141

16.035

1

Primair onderwijs

10.245.604

10.245.604

8.661

256.006

255.719

0

– 14.170

– 14.970

9.965

3

Voortgezet onderwijs

7.893.559

7.927.940

7.361

455.812

235.717

0

13.269

– 9.928

0

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.229.244

4.217.206

3.000

123.762

23.487

0

– 20.197

– 33.042

0

6

Hoger beroepsonderwijs

2.889.725

2.814.350

1.213

239.576

114.484

0

27.142

– 1.682

0

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.337.701

4.310.149

16

265.475

130.996

0

71.692

2.870

0

8

Internationaal beleid

10.744

11.538

99

251

251

0

2.440

60

0

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

177.431

179.667

6.000

8.107

8.107

0

– 22.738

– 14.765

2.200

11

Studiefinanciering

4.537.556

4.537.556

865.237

47.299

47.299

– 14.329

1.532

1.532

2.500

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.241

89.241

3.066

368

368

– 663

994

994

1.000

13

Lesgelden

6.748

6.748

246.267

38

38

– 3.789

65

65

0

14

Cultuur

969.286

827.568

494

– 636.350

– 77.695

13.783

74.285

– 10.232

– 1.163

15

Media

969.699

962.699

199.500

13.738

13.738

0

1.885

1.885

1.533

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

967.006

950.780

101

98.114

77.942

0

10.219

8.949

0

25

Emancipatie

7.186

14.172

0

– 1.350

– 861

0

39.707

– 877

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

92.319

92.319

567

164.414

164.414

0

– 20.368

– 20.368

1.131

91

Nominaal en onvoorzien

– 150.051

– 150.051

0

150.051

150.051

0

0

0

0

95

Apparaatskosten

242.370

242.370

567

14.363

14.363

0

– 20.368

– 20.368

1.131

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap (Najaarsnota) Begroting 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

245.981

245.981

0

18.000

18.000

0

48.145

52.255

– 4.110

Totaal

245.981

245.981

0

18.000

18.000

0

48.145

52.255

– 4.110

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

                 

Totaal

– 7.000

 

0

0

 

0

0

 

6.760