34 843 Seksuele intimidatie en geweld

Nr. 32 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29

Voorgesteld 19 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling heeft aangegeven dat er nog steeds geen goed beeld is van de omvang en ontwikkeling van gevallen van misbruik;

constaterende, dat veel aanbevelingen uit eerdere rapporten over seksueel misbruik en mishandeling zijn overgenomen maar dat de aandacht voor de feitelijke uitwerking van de genomen maatregelen in de praktijk soms beter kan, en de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling daartoe een tweetal aanbevelingen doet;

verzoekt de regering, kwantitatief wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten, dat periodiek herhaald wordt, zodat de ontwikkelingen blijvend worden gemonitord en de Kamer daarover te rapporteren;

verzoekt de regering voorts, in kaart te brengen wat er al dan niet gedaan is met aanbevelingen van de verschillende onderzoekscommissies en de Kamer te rapporteren over de bereikte effecten,

Van Nispen

Kuiken

Westerveld

Bergkamp

Van Oosten

Peters

Van der Graaf

Van der Staaij

Naar boven