34 838 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 maart 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel C, wordt het voorgestelde artikel 149aa als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt na «eerste» ingevoegd «lid».

2. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. De kosten die samenhangen met de behandeling van de aanvraag om en de verlening van de vergunning, alsmede de kosten die samenhangen met het verrichten van onderzoeken en met daarbij behorende afgifte van documenten ten behoeve van de vergunningverlening worden ten laste gebracht van de aanvrager.

B

In artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede subonderdeel komt te luiden:

2. In het tweede lid wordt na «bedoelde ontheffing» ingevoegd «respectievelijk Onze Minister voor de in artikel 149aa, eerste lid, bedoelde vergunning» en wordt «in overleg met de betrokken wegbeheerder opgestelde ontwerp-ontheffing» vervangen door «respectievelijk Onze Minister in overleg met de betrokken wegbeheerder opgestelde ontwerp-ontheffing of ontwerp-vergunning».

C

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

Toelichting

Onderdeel A

Eerste lid

In het voorgestelde artikel 149aa, vijfde lid, onder a, ontbrak abusievelijk het woord «lid». Met deze wijziging wordt dat hersteld.

Tweede lid

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is in het wetsvoorstel een wijziging van artikel 151 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen. Met deze wijziging zouden kosten voor de vergunning in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Daarvoor zou ook een amvb moeten worden opgesteld. De strekking van het advies van de Raad van State wordt nog steeds overgenomen, maar in plaats van een wijziging van artikel 151 Wegenverkeerwet 1994 wordt de bepaling over de kosten als achtste lid toegevoegd aan het voorgestelde artikel 149aa omdat die specifiek betrekking heeft op de vergunning. De kosten kunnen deze manier ook rechtstreeks op grond van de wet bij de aanvrager in rekening worden gebracht. De bepaling is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de bepaling voor de kosten voor de ontheffing, bedoeld in artikel 149a, vierde lid, Wegenverkeerswet 1994. Op de betaling is titel 4.4 «Bestuursrechtelijke geldschulden» van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

In verband met de wijziging van het voorgestelde artikel 149aa is de voorgestelde wijziging van artikel 151 Wegenverkeerswet (artikel I, onderdeel F, van het wetsvoorstel) niet meer nodig en kan die wijziging vervallen.

Onderdeel B

Dit betreft een technische wijziging.

Onderdeel C

Zie hiervoor de wijziging van onderdeel A, tweede lid.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven