Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834826 nr. 2

34 826 Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen samen te voegen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en grenswijziging van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Beekdaelen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Beekdaelen wordt de op te heffen gemeente Nuth aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen wordt de nieuwe gemeente Beekdaelen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Nuth,», «Onderbanken,» en «Schinnen,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Beekdaelen.

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Limburg-Zuid, «Nuth, Onderbanken, Schinnen,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Beekdaelen,.

Artikel 7

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2

Kaart, genoemd in artikel 2