34 792 Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 september 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door: verlagen.

II

In de beweegreden wordt »ongewijzigd te laten» vervangen door: te verlagen.

III

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.« geplaatst.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

1. Het bedrag in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt in het kalenderjaar 2018 vervangen door: € 285.

3. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

  • 3. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent over het kalenderjaar 2018 aan het Zorgverzekeringsfonds, genoemd in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet, een bijdrage in de financiering van de zorgverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van die wet in verband met het verlagen van het verplicht eigen risico. De bijdrage is gelijk aan het bedrag dat daarvoor in de wet tot vaststelling van de begroting van zijn ministerie voor dat jaar is toegestaan.

  • 4. De bijdrage wordt betaald in gelijke maandelijkse delen en komt ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds, genoemd in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet.

  • 5. De gevolgen van de gederfde inkomsten van een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet, in verband met het verlagen van het verplicht eigen risico, voor zijn inkomsten uit premies, worden bij de toekenning van de vereveningsbijdrage, bedoeld in artikel 32 van de Zorgverzekeringswet over het kalenderjaar 2018 en bij de vaststelling van die vereveningsbijdrage, op nihil gesteld.

Toelichting

Dit amendement regelt een verlaging van het verplicht eigen risico met 100 euro. Via een extra Rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds van 1 miljard, hoeft deze verlaging niet verdisconteerd te worden in de premie. Het Zorginstituut Nederland kan met de extra Rijksbijdrage een hogere vereveningsbijdrage toekennen en vaststellen. Dekking voor 2018 wordt gevonden in het begrotingsoverschot van 2018.

Marijnissen Nijboer Ellemeet Arissen Kuzu Agema Sazias

Naar boven