34 792 Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 26 september 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan het opschrift wordt toegevoegd: alsmede wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het loslaten van de koppeling tussen de hoogte van het verplicht eigen risico en de zorgkosten.

II

Aan de beweegreden wordt toegevoegd: alsmede de koppeling tussen de hoogte van het verplicht eigen risico en de zorgkosten los te laten.

III

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Bij ministeriële regeling kan het bedrag, genoemd in het eerste lid, worden aangepast.

2. Het derde lid vervalt.

3. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.

B

Artikel 124 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «19, vierde en vijfde lid,» vervangen door: 19, derde en vierde lid,.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De krachtens artikel 19, tweede lid, vast te stellen ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Met dit amendement wordt de koppeling tussen zorguitgaven en de hoogte van het eigen risico losgelaten.

Hiermee wordt voorkomen dat het eigen risico stilzwijgend stijgt als de zorgkosten stijgen. Indieners zijn van mening dat de hoogte van het eigen risico per jaar moet kunnen worden afgewogen.

Dit voorkomt tevens dat – zoals met de voorliggende wet wordt voorzien en door de Raad van State opgemerkt – het verplicht eigen risico met ingang van 2019 toch weer verder zal stijgen door de indexering. Indieners willen dit voorkomen, temeer daar met de huidige koppeling, het risico aan het einde van de kabinetsperiode al 480 euro dreigt te worden.

Daarnaast regelt dit amendement dat een eventuele verhoging of verlaging van het eigen risico plaatsvindt bij ministeriële regeling met zware voorhang. De democratische controle op de hoogte van het eigen risico wordt hiermee gewaarborgd. Door de hoogte van het eigen risico los te koppelen van de zorgkosten, kan de regering samen met de volksvertegenwoordiging op ordentelijke wijze besluiten nemen over de hoogte van het eigen risico.

Nijboer Marijnissen Ellemeet Arissen Agema Kuzu Sazias

Naar boven