34 792 Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het eigen risico met dit wetsvoorstel slechts een jaar niet verhoogd wordt;

overwegende dat het eigen risico aan het eind van de kabinetsperiode naar verwachting verder doorstijgt tot € 480;

overwegende dat de koppeling tussen de zorguitgaven en het eigen risico door het wetsvoorstel eenmalig is doorbroken en een ordentelijke besluitvorming over het eigen risico dringend gewenst is;

verzoekt de regering, de Kamer voorstellen te doen voor een nieuwe systematiek voor het vaststellen van de hoogte van het eigen risico en de Kamer hierover tijdig te informeren, zodat volgend jaar ordentelijke besluitvorming kan plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Naar boven