34 792 Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 25 september 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door: verlagen.

II

In de beweegreden wordt «ongewijzigd te laten» vervangen door: te verlagen.

III

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. Het bedrag in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt in het kalenderjaar 2018 vervangen door: € 285.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 3. Onze Minister verleent over het kalenderjaar 2018 aan het Zorgverzekeringsfonds, bedoeld in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet, een bijdrage in de financiering van de zorgverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet in verband met het verlagen van het eigen risico. De bijdrage is gelijk aan het bedrag dat daarvoor in de wet tot vaststelling van de begroting van zijn ministerie voor dat jaar is toegestaan.

  • 4. Het Zorginstituut Nederland, bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet kent een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet die in het kalenderjaar 2018 een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet aanbood, een vergoeding toe in verband met het geleden nadeel in verband met het verlagen van het eigen risico in dat jaar. Bij ministeriële regeling kunnen hierover nadere regels worden gesteld.

Toelichting

Dit amendement regelt een verlaging van het eigen risico met 100 euro. Via een extra Rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds van 1 miljard, hoeft deze verlaging niet verdisconteerd te worden in de premie.

Dekking voor 2018 wordt gevonden in het begrotingsoverschot van 2018.

Marijnissen Nijboer Ellemeet Arissen Kuzu Agema Sazias


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Naar boven