Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934789 nr. 6

34 789 Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 augustus 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III vervalt.

Toelichting

Met artikel III wordt in bijlage 1 van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) een aantal eenmalige toezichthandelingen ingevoegd betreffende de aanvraag van een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning van benchmarks op grond van de verordening financiële benchmarks. De Wbft is echter per 1 januari 2019 vervangen door de Wet bekostiging financieel toezicht 2019. In die nieuwe wet is reeds rekening gehouden met de doorberekening van de kosten die verband houden met eenmalige toezichthandelingen die betrekking hebben op benchmarks. Artikel III van het wetsvoorstel kan om die reden vervallen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra