Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834789 nr. 2

34 789 Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische rangschikking een definitie ingevoegd, luidende:

verordening financiële benchmarks:

verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171);.

B

In artikel 1:87, eerste lid, wordt voor «financiële onderneming» ingevoegd: beheerder als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 6, van de verordening financiële benchmarks,.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

de Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171), de artikelen 29, eerste lid en 34, eerste lid;.

ARTIKEL III

Bijlage I, onderdeel «Toezichthouder: AFM», van de Wet bekostiging financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A1.03 worden twee eenmalige toezichthandelingen ingevoegd, luidende:

EU.A1.04

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (verordening financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

EU.A1.05

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

2. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A2.02 worden twee eenmalige toezichthandelingen ingevoegd, luidende:

EU.A2.03

De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

EU.A2.04

De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

3. Na onderdeel EU.A2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Onderdeel EU.A6: inschrijving/aanmelding

In onderstaande gevallen, waarbij sprake is van een registratie of aanmelding brengt de AFM de volgende bedragen in rekening

 

EU.A6.01

De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

 

EU.A6.02

De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

4. Na onderdeel EU.A8 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Onderdeel EU.A9

bekrachtiging/erkenning

In onderstaande gevallen, waarbij sprake is van een bekrachtiging of erkenning brengt de AFM de volgende bedragen in rekening

 

EU.A9.01

De behandeling van een aanvraag tot bekrachtiging van het gebruik van een benchmark of benchmarkgroep als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

 

EU.A9.02

De behandeling van een aanvraag tot bekrachtiging van het gebruik van een benchmark of benchmarkgroep als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

 

EU.A9.03

De behandeling van de aanvraag om erkenning van een beheerder als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

 

EU.A9.04

De behandeling van de aanvraag om erkenning van een beheerder als bedoeld artikel 32, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks

€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitvoering verordening financiële benchmarks.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,