Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834788 nr. 13

34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 21 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel II, onderdeel C, onder 1, opgenomen artikel 4, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «gevestigd» vervangen door: gevestigd en de inhoudingsplichtige een houdstercoöperatie is.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting uit te breiden richting derde landen indien – kort gezegd – de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat is gevestigd in een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten en in dat verdrag een dividendbepaling is opgenomen. Dit amendement regelt dat deze uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling geen doorgang vindt voor situaties waarin de inhoudingsplichtige niet een houdstercoöperatie is (maar bijvoorbeeld een kapitaalvennootschap).

Budgettaire aspecten

Het budgettaire effect van dit amendement is een opbrengst van € 30 miljoen per jaar ten opzichte van het wetsvoorstel. Zie onderstaande tabel.

Tabel: budgettair effect amendement (mln euro; + is saldoverbeterend)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Struc.

Niet doorgaan uitbreiding inhoudingsvrijstelling ten aanzien van kapitaalvennootschappen

+30

+30

+30

+30

+30

+30

De opbrengst van dit amendement wordt aangewend ter dekking van de andere amendementen van GroenLinks bij het Belastingplan 2018.

Snels