Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 13

34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 21 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXI, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 17, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden: Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel voor zover deze door het verzet wordt bestreden indien de verzetsdagvaarding uiterlijk 2 weken voor de door de deurwaarder vastgestelde datum van executoriale verkoop van ter uitvoering van dat dwangbevel in beslag genomen zaken is betekend aan de ontvanger.

II

Artikel XXXC vervalt.

III

Artikel XXXD vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de automatische schorsing van de tenuitvoerlegging van een dwangbevel slechts vervalt als de belastingschuldige de verzetsdagvaarding uiterlijk 2 weken voor de vastgestelde datum van executieverkoop van in beslag genomen zaken aan de ontvanger betekent. In de andere gevallen blijft de automatische schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel bestaan. De geraamde budgettaire derving van € 350.000 wordt gedekt uit het amendement «niet doorgaan uitbreiding inhoudingsvrijstelling ten aanzien van kapitaalvennootschappen», dat structureel € 30 miljoen oplevert.

Snels