Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 12

34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Ontvangen 21 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel VII, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 vervalt.

2. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het zesde lid komt te luiden:

  • 6. Het vijfde lid vindt geen toepassing voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de andere staat, bedoeld in het vijfde lid, bij de berekening van de belastbare grondslag een hoger bedrag in aanmerking neemt dan de op grond van het vijfde lid voor de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in aanmerking te nemen winst uit een andere staat doordat die staat bij de berekening van de belastbare grondslag gebruiksvergoedingen tussen maatschappijen van de fiscale eenheid, bedoeld in het vijfde lid, niet in aftrek toestaat.

II

Artikel VII, onderdeel G, vervalt.

III

Artikel VII, onderdeel H, vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel is een wijziging van artikel 15ac van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) opgenomen die erin voorziet dat bij de berekening van de voorkomingswinst bij gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid geen tegenbewijsregeling meer van toepassing is. Met dit amendement wordt geregeld dat de tegenbewijsregeling wordt gehandhaafd. Die tegenbewijsregeling houdt in dat het in het wetsvoorstel opgenomen vijfde lid van artikel 15ac van de Wet Vpb 1969 niet van toepassing is voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de hoogte van het bedrag van de voorkomingswinst (zoals dat bedrag wordt bepaald op basis van genoemd vijfde lid) afwijkt van het bedrag dat in de andere staat daadwerkelijk wordt belast en deze afwijking het gevolg is van het door die andere staat niet in aftrek toestaan van gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid.

De maatregel heeft geen budgettaire consequenties.

Aukje de Vries